Pasar al contenido principal

La Diputació de Castelló definix les bases que regiran les ajudes destinades a pal·liar els danys patits per catàstrofes naturals

La Diputació Provincial de Castelló ja ha definit les bases per les quals es regirà la concessió de subvencions a ajuntaments de la província de Castelló de menys de 20.000 habitants destinades a la compensació per despeses derivades d'actuacions inajornables a conseqüència de catàstrofes naturals durant el present 2024.

La Junta de Govern celebrada este migdia i presidida per la presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, ha concretat les bases que regiran les subvencions que compten amb un import total de 200.000 euros i que, com ha explicat la presidenta del Govern Provincial, “formen part del pla Diputació Respon amb el qual des de la institució provincial volem donar una resposta ràpida i eficaç davant catàstrofes”.

Esta línia de crèdit forma part del pla provincial de resposta ràpida davant catàstrofes i com ha subratllat la primera presidenta de la Diputació de Castelló, “la nostra prioritat és oferir una atenció i protecció ràpida i urgent”. Per això, “esta nova línia d'ajudes serà vital perquè, davant qualsevol catàstrofe, poder garantir una ràpida resposta des de la institució provincial i aconseguir així mitigar les conseqüències al més prompte possible”, ha afegit Marta Barrachina.

Els municipis menors de 20.000 habitants, i que demostren escassetat de recursos per a afrontar situacions de risc, seran els beneficiaris directes d'esta línia de crèdit inclosa en el pla Diputació Respon. Important i molt significant és que este suport econòmic abastarà tant despeses corrents com inversions, amb el propòsit de fer costat a les corporacions locals en situacions d'urgència i catàstrofe.

Destacar que l'ajuda anirà dirigida a aquells ajuntaments que hagen hagut d'anticipar la despesa per motius d'emergència. En eixe sentit, es consideraran despeses corrents subvencionables les despeses derivades de reparacions en infraestructures municipals, xarxa viària, etc. que s'hagen vist afectats i que no comporten la substitució de material inventariable. També es consideraran despeses subvencionables els relacionats amb execucions d'obres necessaris per a poder dur a terme estes reparacions, que no comporten despeses d'inversió com ara moviments de terres o tapats de rases, entre altres. Les despeses derivades de la contractació de personal per a la realització dels treballs; la contractació de maquinària i equips per a la realització dels treballs i la contractació dels servicis per a pal·liar els efectes del sinistre també es poden incloure com a despeses corrents.

Quant a les despeses per inversió, s'inclouen en la present convocatòria les despeses en reparacions que comporten la reposició de béns inventariables en infraestructures municipals, xarxa viària, etc. que s'hagen vist afectats, així com les despeses relacionades amb execucions d'obres necessaris per a la reposició, substitució dels elements anteriorment esmentats, com a reposició de paviments i murs.

Tal com es destaca en les bases, la quantia de la convocatòria és de 200.000 euros, sent la subvenció màxima per beneficiari de 10.000 euros, excepte en aquells casos especials que, si és el cas, siguen apreciats per la comissió de valoració, dels quals es deixarà constància expressament en la resolució.

Els criteris per a valorar les sol·licituds presentades per a ser objecte de subvenció seran la urgència de l'actuació, la població total del municipi i superfície afectada per esta catàstrofe.