Pasar al contenido principal
Escribe palabras clave (Ej: Suelo no urbanizable) y aparecerá solo en el calendario la legislación que las contengan

Anunci de l'acord de fusió i de la constitució d'una nova cooperativa a la Cooperativa Valenciana Agrícola del Baix Turia Societat Cooperativa Valenciana de Bugarra

Anunci de convocatòria de l'assemblea general ordinària de la Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana

RESOLUCIÓ 27/03/2024, s'atorga a PYSDI SOLAR, SL, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat per a una central fotovoltaica situada a la parcel·la 10 del polígon 157 d'Elx

RESOLUCIÓ 15/04/2024, es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària

DECRET 44/2024, de 16 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 58/2023, de 14 d'abril, del Consell, d'ordenació del sector ramader, pel qual es regulen els procediments de registre, identificació i moviment animals d'explotacions ramaderes

Anunci de la convocatòria de l'assemblea general ordinària de la Caja de Credito de Petrel, Caja Rural, Coop. de Credito V.

Anunci de la convocatòria de l'assemblea general ordinària de la Caixa Rural de Villar, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de convocatòria de l'assemblea general ordinària de la Caixa Rural de Cheste, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de la informació pública de l'inici de les operacions de delimitació de la via pecuària vereda d'Alginet i Algemesí, al terme municipal d'Albalat de la Ribera

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada FV Monforte I, i la seua infraestructura d'evacuació, en Monforte del Cid

RESOLUCIÓ 10/04/2024, concessió, amb caràcter provisional, subvenció directa als ajuntaments CV amb el Pla local de prevenció d'incendis forestals aprovat per a l'execució del Fons estratègic municipal de prevenció d'incendis i gestió forestal en 2024

Aprovació de l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'any 2024 del Consell Local Agrari de Sagunt

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Agricultura

RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant ús del foc

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes als òrgans de gestió de figures de qualitat per a realitzar estudis

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2024, del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aprova la modificació del plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Chufa de Valencia/Xufa de València

RESOLUCIÓ 4/03/2024, per la qual s'ordena la publicació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la revisió del Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de Chera-Sot de Chera 

RESOLUCIÓ 26/03/2024, Universitat d'Alacant, per la qual es convoca procés de preselecció per a cobrir, amb contracte indefinit, dues places de personal investigador col·laboradora per a la línia d'investigació finançada Gestió pesquera

RESOLUCIÓ 5/04/2024, llista provisional persones admeses i excloses per a proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, pertanyents al cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, interconnexió d'una central fotovoltaica denominada FV Fontcalent, a Alacant

Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, interconnexió d'una central fotovoltaica a Alacant

Anunci de convocatòria a tots els socis i sòcies per a celebrar l'assemblea general ordinària Caixa Rural San José de Nules, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de convocatòria a tots els socis i sòcies per a celebrar l'assemblea general ordinària Caixa Rural San Jaime de les Alqueries, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci de la informació pública de la concessió demanial per a l'ocupació del subsol en la via pecuària senda del Peñón (Polop)

Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, central fotovoltaica denominada Las Casicas i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència a instal·lar 499,95 kW, a Los Montesinos

RESOLUCIÓ 8 d'abril 2024, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la collita en verd, campanya 2023-2024

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2024, del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions 2024-2026 de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i els seus organismes públics

RESOLUCIÓ 9/04/2024, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de la Generalitat 

RESOLUCIÓ 5/04/2024, convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat proves selectives accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola Generalitat

Anunci de la informació pública de l'ocupació de terrenys per obra de infraestructura de telecomunicacions que afecta la via pecuària núm. 2 «Vereda de Altura», del terme municipal d'Altura

RESOLUCIÓ 26/03/2024, alçament d'actes prèvies a l'ocupació de determinades finques afectades pel projecte d'execució línia aèria d'alta tensió LAAT 3 SE4-GR El Águila - Valle Solar 132 kV DC-SX LA 380, als termes municipals d'Ayora i Zarra

Anunci de la informació pública en extracte de la resolució d'autorització de la realització de l'obra subterrània per a captació d'aigües destinades a ús domèstic/reg, en el terme municipal de Benissa

RESOLUCIÓ 20/02/2024, publicació de l'informe ambiental i territorial estratègic de la revisió del Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de la Serra Gelada, al terme municipal de Benidorm, l'Alfàs del Pi

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2024, de la Direcció General de Pesca, per la qual s'autoritza la modificació de l'establiment d'aqüicultura marina, reg. 12, de Niordseas, SL, davant del terme municipal de la Vila Joiosa

Informe impacte ambiental Projecte modificació substancial autorització ambiental integrada fabricació de solució de nitrat amònic-urea al 32 % N (solució nitrogenada 32 % N), a l'avinguda del Port, zona sud polígon químic al Port de Sagunt, a Sagunt

Convocatòria d'assemblea general ordinària de la Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci d'alienació dels aprofitaments forestals de caça de forests d'utilitat pública i zones de caça controlada propietat de la Generalitat de la província de Castelló de l'any 2024

Llista provisional persones admeses i excloses proves selectives accés, i data celebració exercici convocatòria 139/21, cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, torn lliure

Llista provisional persones admeses i excloses proves selectives accés, i data celebració exercici convocatòria 140/21, cos superior gestió enginyeria tècnica agrícola Generalitat, A2-14, torn lliure, pel sistema de concurs oposició 

Llista provisional persones admeses i excloses proves selectives accés, i data celebració exercici, convocatòria 142/21, cos superior gestió enginyeria tècnica agrícola Generalitat, escala Investigació i experimentació agrària, A2-14-02

Anunci pel qual se sotmet a informació pública la concessió demanial per a l'ocupació del subsol per una obra relacionada amb la instal·lació d'una infraestructura de telefonia en un tram que coincideix parcialment amb una via pecuària a Xodos

RESOLUCIÓ 22/12/2023, formula l'informe d'impacte ambiental del projecte central solar fotovoltaica El Lobato, polígon 2: parcel·les 13 i 135; polígon 7: parcel·les 95 i 106, i polígon 9: parcel·la 12, del terme municipal de Monforte del Cid

RESOLUCIÓ de 2/04/2024, per la qual es convoquen les subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals en l'exercici 2024

Convocatòria d'assemblea general ordinària de la Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de la Vall d'Uixó, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Convocatòria d'assemblea general ordinària de la Caixa Rural Catòlica Agrària de Vila-real, Cooperativa de Crèdit Valenciana

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per la qual s'aprova la modificació de traçat de la via pecuària «Assagador del camí vell de Gandia» quan passa per Verniprens, SA, en Terrateig

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2024, de la Direcció General de Pesca, per la qual s'autoritza Alevines de Guardamar, SL, a modificar l'establiment d'aqüicultura marina en el terme municipal de Guardamar del Segura

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2024, del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es ratifiquen el cessament i el nou nomenament de la vicepresidenta del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló