Pasar al contenido principal
Escribe palabras clave (Ej: Suelo no urbanizable) y aparecerá solo en el calendario la legislación que las contengan

Extracto de la Orden de 12 de mayo de 2022 por la que se convocan las subvenciones establecidas en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario ante la pérdida de rentabilidad

Extracto de la Orden de 12 de mayo de 2022 por la que se convocan las subvenciones previstas en el Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad

Ajuntament d'Elx: Convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de veterinari o veterinària

RESOLUCIÓ 17/05/2022, consellera d'Agricultura, atorgament autorització excepcional i individualitzada crema de residus agrícoles i forestals establida en Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a l'economia circular

Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las

Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efec

Extracto de la Orden de 6 de mayo de 2022, de convocatoria para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, para el ejercicio 2022.

RESOLUCIÓ 18/11/2021, declaració d'impacte ambiental del projecte de legalització d'explotació porcina d'enceball, en la parcel·la 63 del polígon 37 de Llutxent

RESOLUCIÓ 14/12/2021, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula la declaració d'impacte ambiental del projecte d'ampliació d'explotació avícola d'engreix a Alfarrasí 

RESOLUCIÓ 21/04/2022, ajudes 2022 a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de en règims de qualitat de productes agroalimentaris, i ajudes a activitats informació i promoció grups persones productores en mercat interior

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2022, de la consellera d'Agricultura, per la qual es convoquen ajudes per a inversions en bioseguretat en vivers escomeses per determinats productors de material vegetal

RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes al Programa de suport per a l'aplicació d'agricultura de precisió i tecnologies 4.0

RESOLUCIÓ 20/04/2022, de la consellera d'Agricultura, per a l'ampliació crèdit disponible per a concessió  convocatòria 2022, de subvencions a municipis de la CV per a l'execució d'obres en matèria de proveïment d'aigua, sanejament i defensa inundació

RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'autoritza a Niordseas, SL, la modificació de l'establiment d'aqüicultura en terrenys de domini públic marítim terrestre enfront del Campello

RESOLUCIÓ 13/04/2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d'una borsa de treball de tècnica o tècnic superiors de laboratori per a la prestació de serveis a granges (conills)

Extracte de la Resolució de 27/04/2022 de la consellera d'Agricultura, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022, les ajudes destinades a inversions en matèria de bioseguretat per a la millora o construcció de centres de neteja i desinfecció vehicles

RESOLUCIÓ 29/04/2022, de la consellera d'Agricultura, per la qual es convoquen ajudes a l'empara del Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

RESOLUCIÓ 29/04/2022, de la consellera d'Agricultura, per la qual es convoquen ajudes a l'empara del Programa de suport a la transformació integral i modernització d'hivernacles, dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura

RESOLUCIÓ 27/04/2022, de la consellera d'Agricultura, per la qual es convoquen per a 2022, les ajudes del Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència