Pasar al contenido principal

El Consell aprova el currículum d'un cicle formatiu de grau superior de Formació Professional en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

El Ple del Consell ha aprovat els decrets pels quals s'estableixen els currículums dels cicles formatius de cinc ensenyaments professionals de grau superior, entre ells el de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

En la definició d'aquests currículums s'han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes, a fi de donar resposta a les necessitats generals de qualificació dels recursos humans per a la seua incorporació a l'estructura productiva.

El currículum d'aquestos cicles formatius, d'un total de 2.000 hores de duració, s'organitza en dos cursos acadèmics. El decret aprovat estableix els continguts i la càrrega lectiva completa dels mòduls professionals, incloent-hi el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, que es realitzarà, generalment, en el tercer trimestre del segon curs del cicle formatiu.

En el currículum d'aquests cicles formatius de grau superior s'estableix, a més, un mòdul professional de projecte que consisteix en l'elaboració individual d'un projecte de caràcter integrador i complementari de la resta de mòduls, que es desenvoluparà, amb caràcter general, durant l'últim trimestre del segon curs.

Així mateix, la nova normativa regula aspectes com la càrrega lectiva i la distribució horària dels cursos, els espais mínims i altres requisits dels centres formatius, la titulació del professorat i la integració de la llengua anglesa, mitjançant la seua incorporació a dos mòduls dels que componen la totalitat dels cicles.

Igualment, inclou una disposició per a la transició de l'alumnat que cursa estudis emparats per la Llei Orgànica General del Sistema Educacitu (LOGSE) al nou currículum, amb l'habilitació de convocatòries específiques per a superar els mòduls o, si és el cas, l'aplicació de les convalidacions que estableix la norma.