Pasar al contenido principal

Avís contra el corc de les prunes

S'està fent el seguiment de la corba de vol d'adults del corc de les prunes i es preveu que estarà per a tractar en la zona de la Costera la primera setmana de juny, uns dies més tard a la Vall d'Albaida i en la Ribera en aquests últims dies del mes de maig.

Productes: acetamiprid, azadiractin, clorantraniliprol, fenoxicarb, granulovirus de cydia pomonella (R5) spinetoram, spinosad, triflumuron i piretrines autoritzades (tindre en compte que aquestes poden afavorir les poblacions d'aranya roja. Només s'hauria d'utilitzar aquella que tinga un curt termini de seguretat, per a ser aplicat quan siga necessari tractar molt prop de la recol·lecció).