Pasar al contenido principal

La Conselleria de Transició Ecològica concedeix ajudes per valor de 143.000 als ajuntaments per a contractar educadors mediambientals

La Conselleria de Transició Ecològica ha concedit un total de 143.647,81 euros de les ajudes per a la contractació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus a la Comunitat Valenciana (PIRCV).

Això ha permés a les entitats locals valencianes dotar-se d'educadores i educadors per a la formació, informació, difusió i sensibilització als ciutadans i a empreses generadores de residus, en la gestió dels residus domèstics. 

Cal recordar que el PIRCV ha generat noves obligacions per a les entitats locals, entre altres, les entitats locals responsables dels serveis de recollida i transport de residus domèstics. Es tracta dels ajuntaments, les mancomunitats, les diputacions provincials i fins i tot en algun cas, els consorcis de residus i ens locals i supramunicipals de valorització de residus domèstics previstos en el PIRCVA2019.

Tal com ha explicat la responsable del departament, Isaura Navarro, “es tracta de dotar d'equip humà en els municipis per a acostar al ciutadà totes les eines que necessiten per a aprendre a reciclar, impulsar l'economia circular i, en definitiva, sensibilitzar i conscienciar sobre totes aquelles xicotetes accions que podem desenvolupar cadascun de nosaltres per a ser més justos i amables amb l'entorn en el qual vivim”.

Per això, la Conselleria ha habilitat una línia de col·laboració amb aquestes entitats locals per a facilitar i afavorir l'educació ambiental en responsable del departament,els municipis on es produeixen els residus domèstics. És a dir, fomentar un treball continu de formació, educació ambiental, reducció, reutilització i reciclatge de qualitat en els municipis de la Comunitat Valenciana, que redunde en la millora dels rendiments del cicle integral de residus domèstics i també en la millora de la vida útil de les instal·lacions de valorització i eliminació final de residus domèstics.

L'objectiu consisteix a generar una cultura d'incentiu positiu, respecte dels bons comportaments ambientals en els municipis, per damunt de les mitjanes anuals requerides per la normativa, en la mesura que siga possible.