Pasar al contenido principal

La Comissió Europea accepta també el nom en valencià Xufa de València

La Comissió Europea va publicar ahir un reglament al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) pel qual aprova una modificació que no és de menor importància del plec de condicions d'un nom inscrit en el Registre de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides en relació a la Chufa de València. En el reglament comunitari s'accepta la denominació també d'aquesta DOP en valencià com a Xufa de València. 

De conformitat amb l'article 53, apartat 1, paràgraf primer, del Reglament (UE) n.o 1151/2012, la Comissió ha examinat la sol·licitud d'Espanya amb vista a l'aprovació d'una modificació del plec de condicions de la denominació d'origen protegida Chufa de Valencia, registrada en virtut del Reglament (CE) n.o 378/1999 de la Comissió, modificat pel Reglament d'Execució (UE) n.o 889/2013.

Aquesta modificació inclou el canvi del nom Chufa de Valencia per Chufa de Valencia/Xufa de València.

En tractar-se d'una modificació que no es considera de menor importància, de conformitat amb l'article 53, apartat 2, del Reglament (UE) n.o 1151/2012, la Comissió ha publicat la sol·licitud de modificació en el Diari Oficial de la Unió Europea, en aplicació de l'article 50, apartat 2, lletra a), del citat Reglament. 

Al no haver-se notificat a la Comissió cap declaració d'oposició de conformitat amb l'article 51 del Reglament (UE) n.o 1151/2012, procedeix aprovar la modificació del plec de condicions. El present Reglament entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i permetrà utilitzar el segell de qualitat en valencià.